Συμβόλαιον Υπ’ Αριθ. 4685/1877 Μέρος Β΄

symvolaio6

εἴτε μέρος (μετὰ τὴν ὡς εἴρηται ἀνωτέρω πληρωμὴν τῷ Δημοσίῳ τῶν διὰ τὴν προικοκτησίαν ὀφειλομένων) εἴτε τὸ ὅλον τῶν κρατουμένων δύω χιλιάδων Δραχμῶν ἵνα ἐξ αὐτῶν πληρώσῃ καὶ τὸ τίμημα τῶν δηλώσεων ὡς εἴρηται ἀνωτέρω παρὰ τοῦ Κ. Καλφαρέντζου ἐκ τριάκοντα στρεμμάτων γαιῶν, ἅς πωλεῖ μετὰ τῶν λοιπῶν τριάκοντα στρεμμάτων τῶν ἐκ προικοκτησίας προερχομένων, κατὰ τὴν γενησομένην ὁριστικὴν ἐκτίμησιν τῆς ἀξίας των, συμφώνως μὲ τὸν νόμον, καθόσον τὰ συμβαλλόμενα μέρη ἐννοοῦσιν ὅτι ὁλόκληρον τὸ ἀνωτέρω κτῆμα περιέρχεται τῷ ἀγοραστῇ Καρόλῳ Κέλλερ ἐλεύθερον παντὸς βάρους, ὑποθήκης, προσημειώσεως, ἤ ἄλλης τινὸς ὑποχρεώσεως πρὸς τὸ Δημόσιον, ἐννοοῦνται πάντα ταῦτα ἐὰν ὑπάρχωσιν εἰς βάρος τοῦ πωλητοῦ, ὅστις εὐθύνεται ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀπέναντι τοῦ πωλητοῦ καὶ πέραν τῶν κρατουμένων δύω χιλιάδων Δραχμῶν.

xion ampelion

Ὅτι μετὰ τὴν ὥς εἴρηται πληρωμὴν πρὸς τὸ Δημόσιον, ὅσον ἀφορᾷ τὰς δόσεις τῆς προικοκτησίας καὶ τὴν καταβολὴν τῆς ἀξίας τῶν δηλωθειςῶν γαιῶν, ὁ Κάρολος Κέλλερ ὑποχρεοῦται νὰ ἐπιστρέψῃ τῷ Κωνσταντίνῳ Καλφαρέντζῳ τὸ ὑπολοιπόμενον ἐκ τῶν κρατουυμένων δύω χιλιάδων Δραχμῶν, ἄν δὲ τοὐναντίον δὲν ἐπαρκέσωσιν αἱ δύω χιλιάδες Δραχμαὶ πρὸς ἀπαλλα-

symvolaio7

γὴν τοῦ ὅλου κτήματος ἐκ παντὸς βάρους ἵνα περιέλθῃ τοῦτο εἰς τὸν ἀγοραστὴν ὡς πλήρης καὶ τελεία ἰδιοκτησία, ὀφείλει ὁ Κωνστ. Καλφαρέντζος νὰ καταβάλλῃ (sic) ἐξ ἰδίων τὰ περὶ πλέον.

Ὅτι ὁ Κωνστ. Καλφαρέντζος ὑπόσχεται τὴν γενομένην δήλωσιν τῶν ὡς εἴρηται τριάκοντα στρεμμάτων ἔγκυρον καὶ κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ νόμου, ὑποχρεούμενος νὰ ἐνεργήσῃ ἐν ἰδίῳ ὀνόματι καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀγοραστοῦ Καρόλου Κέλλερ πᾶσαν πρᾶξιν τείνουσαν πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν δικαιωμάτων, ἅτινα ἀπέκτησε δυνάμει τῆς δηλώσεως καὶ ἅτινα δυνάμει τοῦ παρόντος μεταβιβάζει τῷ ἀγοραστῇ, ὑποχρεούμενος συνάμα νὰ μεταβιβάσῃ ὅσα δικαιώματα ἀποκτήσῃ μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ παρόντος εἰς τὸν ἴδιον ἀγοραστὴν Κέλλερ, καθ’ ὅν τρόπον οὗτος ἤθελεν ἐγκρίνει , καλούμενος δὲ καὶ νὰ ὑπογράψῃ τὰς ἐκδοθησομένας ὁμολογίας τοῦ τιμήματος τῶν δηλωθεισῶν γαιῶν, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην πρᾶξιν νὰ ἐνεργήσῃ τείνουσαν πρὸς ἔκδοσιν τοῦ ὁριστικοῦ παραχωρητηρίου ὅ τε ὀφείλει νὰ τὸ μεταβιβάσῃ τῷ ἀγοραστῇ, ὑποκείμενος διὰ πᾶσαν ἄρνησιν ἤ περὶ ταῦτα βραδύτητα εἰς ἀποζημιὠσεις, ἀπέναντι τοῦ ἀγοραστοῦ.

Ὅτι τὸ ἄνω περιγραφόμενον κτῆμα μεταβιβάζει ὁ Κωνστ. Καλφαρέντζος τῷ ἀποδεχομένῳ Καρόλῳ Κέλλερ μετὰ τοῦ

symvolaio8

ἐν αὐτῷ ἀγροτικοῦ οἰκίσκου τῆς περιοχῆς του καὶ παντὸς παρακολουθήματός του, οἱασδήποτε ἐκτάσεως καὶ ἄν εἶναι, ὡς καὶ μετὰ τῶν καρπῶν τοῦ κτήματος τῆς ἐφετεινῆς ἐσοδείας οὕς δικαιοῦται νὰ συλλέξῃ δι’ ἴδιον λογαριασμὸν ὁ ἀγοραστὴς Κέλλερ, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἀπαίτησίν τινα δι’ ἔξοδα καλλιεργείας ὁ πωλητής.

ampelia2

Ἐνταῦθα δηλοῦσι τὰ μέρη ὅτι μετὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ ὡς ἄνω μνημονευθέντος προκαταρκτικοῦ τῆς ἀγοραπωλησίας ταύτης συμβολαίου μου, ὁ Κωνσταντῖνος Καλφαρέντζος διὰ τῆς ἀπὸ εἰκοστῆς ὀγδόης Μαΐου ἔτους ἐνεστῶτος δηλώσεώς του καταχωρισθείσης εἰς τὸ βιβλίον τῶν δηλώσεων τοῦ χωρίου Πατρῶν τοῦ Δήμου Πατρέων ὑπ’ αὔξοντα ἀριθμὸν ἐνδέκατον ἐδήλωσεν ἕτερα τριάκοντα στρέμματα γαιῶν ἐθνικῶν, παρακείμενα τῷ πωλουμένῳ κτήματι καὶ ἔχοντα ὅρια τὰ ἐν τῇ εἰρημένῃ δηλώσει ἀναφερόμενα,

περὶ τῶν στρεμμάτων τούτων ὁ Κωνστ. Καλφαρέντζος δηλοῖ ὅτι ἐνήργησεν ἐν ἰδίῳ μὲν ὀνόματι, ἀλλὰ διὰ λογαριασμὸν καὶ εἰς ὄφελος τοῦ Καρόλου Κέλλερ, καταβάλλοντος τὴν πρώτην δόσιν πρὸς τὸ Δημόσιον Δραχμὰς τεσσαράκοντα πέντε, πρὸς ὅν θέλει μεταβι-


  • Ὁ συμβολαιογράφος Πατρῶν καὶ κάτοχος τοῦ ἀρχείου τοῦ ποτέ συμβολαιογράφου Πατρῶν Λεωνίδα Μ. Κούκα

Τ.Σ. – ὑπογραφή: (Δημητρόπουλος😉

xartosimo

  • (χαρτόσημον) συνέχεια τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4685 συμβολαίου τοῦ ποτέ συμβολαιογράφου Πατρῶν Λεωνίδα Μ. Κούκα

βάσει καὶ πᾶν ἕτερον δικαίωμα ἀποκτηθησόμενον, δυνάμει καὶ ὡς συνέπεια τῆς εἰρημένης δηλώσεως.

Ὅτι ἀντιθέτως τῶν ὅσων ἀνωτέρω ἐξετέθησαν περὶ τῶν ἑτέρων τελεσθέντων καὶ μεταβιβασθέντων τριάκοντα στρεμμάτων , περὶ τῶν τῆς τελευταίας ταύτης δηλώσεως, οὐδεμίαν ἀναδέχεται εὐθύνην ὁ Κωνστ. Καλφαρέντζος ἐννοῶν πάντα τὰ βάρη αὐτῶν εἰς βάρος τοῦ Καρόλου Κέλλερ, ὅστις θὰ ἀναδεχθῆ πᾶσαν ὑποχρέωσιν ἀπέναντι τοῦ Δημοσίου προερχομένην ἐκ τῆς δηλώσεως ταύτης ὑποσχόμενος μόνον ὁ Καλφαρέντζος νὰ ἐπιδιώξῃ ἐπ’ ἰδίῳ ὀνόματι καὶ λογαριασμὸν καὶ ὄφελος τοῦ Καρόλου Κέλλερ τὴν ὁριστικὴν παραχώρησιν

symvolaio9

καὶ τῶν στρεμμάτων τούτων, ὅτε ὀφείλει νὰ ἐκχωρήσῃ πᾶν δικαίωμά του τῷ Καρόλῳ Κέλλερ, ἄνευ ἄλλης ἀμοιβῆς, νὰ ὑποστηρίξῃ συνάμα τὰ δικαιώματά του μέχρι τῆς εἰς τὸν Κ. Κέλλερ ἐκχωρήσεως κατὰ παντὸς τυχὸν ἀμφισβητοῦντος τὰ διὰ τῆς δηλώσεως κεκτημένα ἤ κτηθησόμενα δικαιώματα, κατὰ συνέπειαν τῶν ἐκτεθέντων, ὁ μὲν πωλητὴς Κωνστ. Καλφαρέντζος ἀπεκ-

symvolaio10

δύεται τοῦ λοιποῦ πάσης ἀξιώσεώς του ἐπὶ τοῦ εἰρημένου κτήματος ἐκ στρεμμάτων ἑξήκοντα, ἤ ὅσης ἐκτάσεως καὶ ἄν εἶναι, ἐξ ὧν στρέμματα τεσσαράκοντα πέντε εἶναι πεφυτευμένα ἄμπελος, τὰ δ’ ἕτερα ἀγρός, ὑποσχόμενος τὸ κτῆμα τοῦτο ἐλεύθερον παντὸς βάρους, ὑποθήκης, προσημειώσεως συγχρόνου ἤ προγενεστέρας δουλείας προικῴου προνομίου ἤ ἐκνικήσεως τρίτου τινὸς οἱουδήποτε, ἤ κατ’ αὐτοῦ καὶ τῆς ἀκραιφνοῦς αὐτοῦ διακατοχῆς καὶ κυριότητος ἐκτὸς μιᾶς μὲν ὑποθήκης ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, ὅσον ἀφορᾷ τὰ τριάκοντα στρέμματα τῆς προικοκτησίας, ἥτις θέλει ἐξοφληθῇ καθ’ ὅν τρόπον ἄνω ἐξετέθη καὶ μιᾶς ἑτέρας ὑποθήκης ἐφ’ ὅλου τοῦ κτήματος ὑπὲρ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, περὶ ἧς ρηθήσεται κατωτέρω, ὁ δὲ ἀγοραστὴς ὑπεισερχόμενος εἰς ἅπαντα ἐν γένει τὰ δικαιώματα τοῦ πωλητοῦ θέλει θεωρῆσθαι τοῦ λοιποῦ κύριος καὶ τέλειος διακάτοχος τῶν ἄνω περιγραφομένων κτημάτων δυνάμενος ἀκωλύτως τοῦ λοιποῦ νὰ διαθέτῃ ταῦτα κατ’ ἰδίαν βούλησιν καὶ ἀρέσκειαν.

Προσέθεσαν τὰ μέρη συνάμα ὅτι ὁ ἀγοραστὴς Κάρολος Κέλλερ ὑπόσχεται καὶ ὑποχρεοῦται νὰ μὴ κάμῃ ἐπὶ τῶν ἀφυτεύτων γαιῶν οὐδεμίαν βελτίωσιν μέχρι τέλους Ὀκτωβρίου ἔτους ἐνεστῶτος. Ὁ δὲ ἐκ τρίτου συμβαλλόμενος Κωνσταντῖνος Τάσος ὑπὸ τὴν

symvolaio11

ἰδιότητά του ὡς ἀντιπρόσωπος καὶ ἀναπληρωτὴς τοῦ ἀπουσιάζοντος Διευθυντοῦ τοῦ ἐνταῦθα ὑποκαταστήματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν ἐμοῦ καὶ τῶν μαρτύρων παρὰ τοῦ Κωνστ. Καλφαρέντζου καὶ ἐκ τοῦ ἄνω τιμήματοςΔραχμὰς δέκα χιλιάδας (10.000) ἀπέναντι τῶν ὅσων ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει λαμβάνειν παρὰ τοῦ ἰδίου Κωνστ. Καλφαρέντζου ἐπὶ ὑποθήκῃ τοῦ ὡς ἄνω πωληθέντος κτήματος καὶ ἐπὶ ἄλλων καὶ συνεπῶς συναινεῖ ὁ Κωνστ. Τάσος ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του νὰ ἐξαληφθῇ έκ τοῦ βιβλίου τῶν ὑποθηκῶν τοῦ Δήμου Πατρέων, ἡ ὑπὲρ τῆς εἰρημένης Τραπέζης

EthnikiTrapeza

ἐγγεγραμμένη ὑποθήκη ἐπὶ τοῦ ἄνω περιγραφομένου εἰς θέσιν «Ρηγανόκαμπον» τῶν Πατρῶν κτήματος, μενουσῶν ἰσχυρῶν καὶ ἀμετατρέπτων τῶν λοιπῶν δικαιωμάτων τῆς Τραπέζης, ὡς καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτῆς ἐγγεγραμμένων καὶ ὑφισταμένων ὑποθηκῶν ἐπὶ τῶν λοιπῶν κτημάτων τοῦ ὀφειλέτου της Κωνσταντίνου Καλφαρέντζου.

Τέλος ὑπέμνησα τὸν περὶ μεταγραφῆς νόμον. Εἰς βεβαίωσιν καὶ δήλωσιν συνετάχθη τὸ παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθὲν εὐκρινῶς καὶ μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον τῶν συμβαλλομένων καὶ τῶν μαρτύρων καὶ τοῦ διερμηνέως Αἰμιλίου Γερούση ἑρμηνεύσαντος ἅπαν τὸ περιεχόμενον τοῦ παρόντος ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους Γερμανιστὶ εἰς τὸν Κάρολον Κέλλερ καὶ ἀφοῦ προηγουμένως ὁ διαληφθεὶς διερμηνεὺς μᾶς ἐβεβαίωσεν ὅτι ὁ Κάρολος Κέλλερ ἠννόησε τὰ ἀνωτέρω, ἅτινα καὶ ἀποδέχεται καθ’ ὁλοκληρίαν ὡς τεθέντα ἀκριβῶς κατὰ τὰ συμπεφωνημένα ὑπογράφεται παρ’ ὅλων τούτων καὶ ἐμοῦ τοῦ συμβολαιογράφου.

Κ. Καλφαρέντζος

Κ. Κέλλερ

Κ. Τάσος

Αἰμίλ. Γερούσης

Αἰμιλίου Γερούση

Ὁ συμβολαιογράφος

( Τ.Σ.) Λεωνίδας Μ. Κούκας

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον

Πάτραι τῇ 21 Δεκεμβρίου 1929

  • Ὁ συμβολαιογράφος Πατρῶν καὶ κάτοχος τοῦ ἀρχείου τοῦ ποτέ συμβολαιογράφου Πατρῶν Λεωνίδα Μ. Κούκα

Τ.Σ. – ὑπογραφή: (Δημητρόπουλος;)

symvolaio12

Διαβάστε εδώ το Πρώτο Μέρος.

0

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο